Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2221097000 - +30 2221084464

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Έλεγχος και Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Η Cert1 smpc είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τον έλεγχο και πιστοποίηση με αρχικό και περιοδικό ελέγχο ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου, βάσει του «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΚΥΑ οικ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003)

Σχετική Νομοθεσία

  • Διαπίστευση.pdf
  • Κ.Ο. ΕΣΥΔ_10_10_2013.pdf
  • ΦΕΚ 97 25 6 2010.pdf
  • ΦΕΚ 2062 23 08 2013.pdf
  • ΦΕΚ-1186-03 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ.pdf

Περιγραφή Διαδικασίας και Τύποι

Tα ανυψωτικά μηχανήματα ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, την υψηλή, τη μέση και τη χαμηλή και υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο τύπου Α και επανέλεγχο τύπου Β σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αφορά τα είδη μηχανημάτων:

1. Γερανοί που λειτουργούν κοντά στη θάλασσα, όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων, 

2. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο τόνων, 

3. Γερανογέφυρες, 

4. Οικοδομικοί πυργογερανοί, 

5. Ανυψωτικά οχημάτων 

6. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων. 

7. Ανυψωτικά μηχανήματα για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των τριών μέτρων, 

8. Μηχανήματα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί-εκσκαφείς, 

9. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων, 

10. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα 

11. Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200kg 

12. Γερανοί περισυλλογής οχημάτων 

13. Αναβατόρια ανύψωσης φορτίων – ασθενών επιβατών – αεροσκαφών 

14. Εξέδρες εργασίας 

15. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100kg

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης

Τηρώντας τον υποχρεωτικό έλεγχο και επανέλεγχο βάσει της κρατικής διαδικασίας , με διάρκεια πιστοποίησης ανάλογα την επικινδυνότητα από 1 έως 5 έτη , διασφαλίζεται η ασφαλής & καλή λειτουργία του ανυψωτικού μηχανήματος , η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού που χειρίζεται τα ανυψωτικά μηχανήματα και εκπληρώνεται η νομική υποχρέωση της ιδιοκτησίας..

Το Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας που εκδίδεται είναι υποχρεωτικό βάσει νόμου και ο μη έλεγχος του ανυψωτικού μηχανήματος και η μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου επιφέρει επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €). σύμφωνα και με το ΦΕΚ 2062/Β/23-08-2013 , άρθρο 2

Η επιθεώρηση από την Cert1 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων.

Νομοθεσία

Από το έτος 1993, τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία κατασκευάζονται, διατίθενται στην αγορά, εγκαθίστανται και λειτουργούν υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α’/25.06.2010) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και την κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 » και της ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25.08.2003 (ΦΕΚ 1186/Β/2003) « Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων » για τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» αναφέρεται στο ΦΕΚ 2062/Β/23-08-2013

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗ

Shop
Wishlist
0 items Cart
My account